Lida Dykstra & Laurentien van Oranje: De groep fan juf Pyt. Reeks: Op it Poadium deel 2.

image010

Isbn: 9789085168058

Prijs: € 14,95

Uitvoering: gebonden

Oersetting: Lida Dykstra

Yllustraasjes en foarmjouwing: Marion Vrijburg

Formaat: 195 x 220 x 11 mm

Omvang 88 pagina’s

Leeftijdsindicatie: vanaf groep 4

Basisskoalle De Reinbôge hat it nije juf, se hjit Pytrikje. ‘Dêr rekket ús tonge fan yn ’e knoop. Dus wy neame har juf Pyt.’ Alle ferhalen yn dit boek spylje op skoalle. Sa lêst oer in robot dy’t prate kin, oer picknicken op de flier fan it lokaal, oer in ferfelende mich dy’t hieltyd tsjin it boerd fljocht en noch folle mear. Mar wat noch moaier is: dit boek lêst net allinnich. It is in teäterlêsboek dêr’tst mei-inoar út foarlêst. In soad wille mei dy grappige juf Pyt en har drokke, stoere, kreative, tûke groep!

Mei-inoar tëaterlêze is mei in ploechje foarlêze oan in publyk. Do lêst tegearre foar mei in maat of freondintsje, mei mem of heit of mei bern út dyn groep. Of miskien wol pake of beppe wol meidwaan! By tëaterlêzen lêst foar mei it boek yn de hân. Hoechst gjin spesjale klean oan te lûken, of in achtergrûn te hawwen. It iennichste datst nedich hast, is dyn stim en in publyk fansels. Ferjit net nei ôfrin djip te bûgen. It applaus is foar dy!