Laurentien van Oranje & Lizzy van Pelt: Lekker eigenwiis. Reeks: Op it Poadium deel 3.

image011

Isbn: 9789085168041

Prijs: € 14,95

Uitvoering: gebonden

Oersetting: Lida Dykstra

Yllustraasjes en foarmjouwing: Marion Vrijburg

Formaat: 195 x 220 x 11 mm

Omvang: 88 pagina’s

Leeftijdsindicatie: vanaf groep 4

Bisto wol ris eigenwiis? En dan echt LEKKER  eigenwiis? Do tinkst: sa is't en wat oaren tinke , dat moatte se sels witt! Dit boek stiet fol ferhalen dy't dwers tsjin alles yngeane. Lês oer bern dy't tinke it better te witten as folwoeksenen en oer in mier dy't hast derûnder trochgiet troch syn eigenwizens. Bisto te eigenwiis om dit boek te lêzen? Dat is dan jammer foar dy! Dan moatsto dizze grappige ferhalen misse dy't dy helpe om nóg eigenwizer te wurden!

Mar ja...ast sels dêr te eigenwiis foar bist....